För prisuppgifter och tidsbokning, vänligen ring oss på 0920-10484

FX Protect Water Spot Remover 500ml

Pris
129,00 SEK
Antal
Beskrivning

Tack vare innehållet i en korrekt vald syrakomposition penetrerar den starkt den förorenade ytan och löser upp kalk och mineralfläckar som bildas på grund av bland annat hårt vatten. Återställer hydrofobiceteten på lackskyddade fordon. Produkten hjälper också till att hålla ytan ren mellan tvättarna. Produktens tjocka konsistens möjliggör långt och korrekt arbete. Produkten rekommenderas också för djuprengöring innan polering eller ytbehandling av lack . Produkten har anrikats med rengöring och ytaktiva medel som underlättar applicering och sköljning. Produkten skapades för säker användning på skyddsbeläggningar, lackerade och kromytor, reflektorer, PPF-folier, omålade yttre plasterdetaljer. Produkten säljs med en finfördelare som möjliggör exakt applicering av produkten. EGENSKAPER: - Tar bort mineralavlagringar från hårt vatten - Tar bort vägsaltrester - Tar bort kiseldioxidavlagringar - Återställer hydrofobiciteten hos skyddande beläggningar - Säker för externa ytor

Leverans: 3-5 vardagar
Ytterligare information

FAROANGIVELSER: - H315 Orsakar hudirritation - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation FÖRSIKTIGHETSANGIVELSER: P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands P102: Förvaras utom räckhåll för barn P264: Tvätta händerna noggrant efter hantering P280: Använd skyddshandskar/ögonskydd P305+P351+P338: Kontakt i ögon: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och är lätt att göra. Fortsätt skölja P501: Kassera innehåll/behållare i enlighet med bestämmelser om farligt avfall eller förpackningar respektive förpackningsavfall