För prisuppgifter och tidsbokning, vänligen ring oss på 0920-10484

FX Protect Surface Agent v.2 500ml

Pris
109,00 SEK
Antal
Beskrivning

SURFACE AGENT är en antistatisk inspektionsvätska avsedd för avfettning och rengöring av lackerade ytor innan applicering av lackskydd.. Avlägsnar perfekt rester av polermedel. Den speciellt anpassade formeln baserad på alkoholer steriliserar lacken effektivt och gör den redo för applicering av skyddande beläggningar och vaxer. En korrekt vald sammansättning av ingredienser gör att SURFACE AGENT mycket snabbt avdunstar och sprider sig lätt. FUNKTIONER: - Tar bort rester från polermedel/vaxer - Avfettar ytan - Kan spädas med destillerat vatten upp till 1:2 FAROANGIVELSE/VARNING - H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. - H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. - H336Kan orsaka dåsighet eller yrsel. FÖRSIKTIGHETSANGIVELSER - P210 Förvaras från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. - P280 Använd skyddshandskar. - P305 + P351 + P338OM I ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och är lätt att göra. Fortsätt skölja. - P337 + P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarvård. - P261 Undvik ångor. - P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. - P404 Förvaras i en sluten behållare.

Leverans: 3-5 vardagar